Politica de confidentialitate

Informare privind politica de confidențialitate și modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

1.      Identitatea și datele de contact ale operatorului.

Datele  cu caracter  personal  sunt  prelucrate  de către SC ZEN VIVA MEDIA SRL, având sediul în Strada Radacinii nr. 9, Fetești, jud. Ialomița, număr de înmatriculare   J21/685/2019, Cod unic de înregistrare 41793140, email office@publicate.ro , în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 2016 privind Protecţia Datelor Personale (GDPR) precum și cu Legea nr. 190 din 18.07.2018 privind măsurile de punere în aplicare a GDPR în România.

2.      Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor.

Deoarece nu prelucrăm date cu caracter special și nici nu efectuăm prelucrări ale unor numere de identificare națională prin operațiuni care să impună monitorizarea persoanelor pe scară largă, periodică sau sistematică, pentru SC ZEN VIVA MEDIA SRL nu există obligativitatea numirii unui responsabil cu protecția datelor, așa cum este definită în art. 37 din GDPR sau în Legea 190/2018.

Pe de altă parte însă, avem desemnat personal care monitorizează respectarea prevederilor legale impuse pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi contactat pentru adresarea oricăror solicitări referitoare la aceste prelucrări, prin intermediul datelor furnizate la pct. 1 sau direct, prin adresa de email

office@publicate.ro.

3.      Categoriile de persoane vizate și tipurile de date prelucrate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către SC ZEN VIVA MEDIA SRL vizează următoarele categorii de persoane:

 • persoanele fizice care au calitatea de reprezentant al firmelor cu care există, poate exista sau este în pregătire, un parteneriat privind produsele și serviciile oferite de societatea noastră.
 • persoanele fizice care pot deveni, sunt sau au fost parteneri contractuali sau comerciali ai SC ZEN VIVA MEDIA SRL prin accesarea serviciilor disponibile gratuit sau contra cost, furnizate prin intermediul site-ului www.publicate.ro.
 • persoanele fizice vizate prin activitățile partenerilor noștri comerciali și ale căror date le putem primi sau accesa incidental pentru sau prin prestarea serviciilor către acești parteneri.

Datele cu caracter personal ale categoriilor de persoane enumerate anterior, pot fi preluate direct de la acestea prin intermediul formularelor existente în site-ul web și care pot fi completate electronic, din mesajele (transmise telefonic, prin FAX sau email) prin care ne sunt adresate solicitări privind produsele și serviciile noastre, sau sunt puse la dispoziție de partenerii noști contractuali. De asemenea, aceste date pot fi preluate și cu ocazia unor întâlniri directe, între reprezentanții SC ZEN VIVA MEDIA SRL și posibilii beneficiari ai activităților pe care le desfășurăm, ori din informațiile de contact făcute publice în mod manifest de persoanele care se încadrează în oricare din categoriile menționate mai sus.

Ulterior, datele de contact pot fi suplimentate și cu alte informații referitoare la identitatea persoanei, cum ar fi adrese de domiciliu sau de reședință, adresa locului de muncă, numere de identificare utilizate la scară națională, date privind sănătatea, precum și cu alte date cu caracter special, prelucrate strict în funcție de necesitățile impuse prin normele de drept al muncii, de drept comercial și financiar care reglementează activitățile desfășurate în beneficiul persoanelor ale căror date le prelucrăm.

De asemenea, date cu caracter personal, dar care sunt anonime (nu pot identifica direct persoanele fizice vizate prin astfel de prelucrări), pot fi preluate și automat, de la cei care accesează site-urile sau serviciile online ale SC ZEN VIVA MEDIA SRL. Astfel de date sunt utilizate pentru a optimiza și adapta conținutul serviciilor online, în funcție de cerințele și interesele celor ce le accesează.

În funcție de datele pe care beneficiarii serviciilor puse la dispoziție prin intermediul platformei informatice www.publicate.ro aleg să le facă publice în mod voit, precum și de necesitățile derivate din interesele legitime sau de obligațiile legale izvorâte din relațiile de parteneriat încheiate, tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm sau la care putem avea acces incidental, sunt:

 1. Date anonime, preluate automat prin site-ul web sau prin platformele informatice dezvoltate și utilizate pentru prestarea serviciilor către partenerii și clienții noștri: adresă IP, date de localizare geografică, tip sistem informatic (desktop, tabletă PC, smartphone), tip browser, module

 

 1. Date de identificare: Nume, prenume, numere de telefon sau FAX, adresă de email, adresă de domiciliu, adresă de reședință sau adresă folosită pentru livrare a unor produse sau
 2. Numere de identificare națională: CNP, serie și număr act de identitate, număr permis auto, număr pașaport, număr de asigurare de sănătate – numai atunci când suntem obligați să colectăm astfel de date prin legislația care reglementează activitatea desfășurată, prelucrarea fiind limitată strict la modalitățile și scopurile descrise în lege.
 3. Date cu caracter special, care permit individualizarea unei persoane fizice, prin: originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, convingerile filozofice, apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice care permit identificarea unică a unei persoane fizice (foto, audio), date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, cazier Astfel de date sunt prelucrate numai în situații particulare cerute de legislația care reglementează domeniul de activitate care impune prelucrarea unor astfel de date sau în măsura în care sunt făcute publice în mod voit, de către persoanele vizate prin acest tip de date.

 

4.      Scopul, durata și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal.

Referitor la persoanele care nu au calitatea de partener comercial sau beneficiar legal (contractual) al activităților desfășurate de SC ZEN VIVA MEDIA SRL, prelucrăm doar datele de contact în scopul urmăririi intereselor legitime conexe acestor activități. Durata în care aceste date sunt procesate, va fi identică cu durata în care SC ZEN VIVA MEDIA SRL are neschimbat statutul juridic din momentul preluării datelor, sau până la exercitarea unui drept al persoanei vizate, care necesită suspendarea prelucrării sau ștergerea acestor date.

Atunci când intervine o relație de parteneriat validă juridic între SC ZEN VIVA MEDIA SRL și persoanele fizice vizate prin prelucrare, la datele de contact se mai adaugă și datele de identificare impuse prin normele de drept care reglementează relația contractuală intervenită, precum și datele pe care persoanele vizate aleg să le publice în mod voit, prin intermediul site-ului www.publicate.ro. Aceste date sunt prelucrate pe o perioadă identică cu perioada de prescripție a obligațiilor legale asumate (de regulă această perioadă este de  3 ani) sau cu perioada impusă prin lege, pentru anumite categorii de documente (de exemplu, termenul de păstrare a datelor de trafic referitoare la clienții serviciilor furnizate prin intermediul site-ului www.publicate.ro poate fi de maxim 3 ani, iar datele specifice dosarului de personal al angajaților este de 75 de ani).

Indiferent însă de obligațiile legale privind anumite perioade de păstrare a datelor cu caracter personal, în orice moment, persoanele fizice care au publicat în mod voit informații prin intermediul site-ului www.publicate.ro, pot opta pentru ștergerea parțială sau totală a acestor informații din secțiunile publice ale site-ului, păstrarea lor fiind menținută doar atunci când există obligații legale, asigurându-se securitatea acestora astfel încât accesarea lor de către terțe părți să nu poată fi efectuată decât conform prevederilor art. 12^1 din Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (cu autorizarea instanțelor judecătorești).

Atunci când avem acces sau prelucrăm date în calitate de Persoană împuternicită de un Operator, aceste informații vor fi prelucrate în conformitate cu clauzele contractuale stabilite între SC ZEN VIVA MEDIA SRL și operatorul care oferă acces la date, pentru prestarea serviciilor contractate.

5.      Obligația de furnizare a datelor.

Atunci când ne contactați direct (prin email sau telefon) pentru obținerea unor informații, furnizarea datelor dumneavoastră nu reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract. Pe de altă parte însă, vă rugăm să aveți în vedere că în lipsa acestor date, nu vom putea să vă transmitem informații privind activitățile SC ZEN VIVA MEDIA SRL pentru care v-ați manifestat  la un moment dat, interesul.

În momentul în care între dvs. și SC ZEN VIVA MEDIA SRL intervine o relație de parteneriat reglementată juridic, va fi necesar să ne puneți la dispoziție, suplimentar datelor de contact, datele impuse prin normele juridice care reglementează activitățile pe care le vom desfășura în beneficiul dvs., în lipsa acestor date fiindu-ne imposibil să vă furnizăm serviciile sau produsele solicitate ori să emitem documentele de plată în conformitate cu prevederile legale.

 

6.      Interesele legitime.

Datele furnizate de dvs. sunt prelucrate în vederea îndeplinirii obiectivelor urmărite de SC ZEN VIVA MEDIA SRL privind activitățile pe care este autorizată să le desfășoare. Aceste interese pot include, dar fără a se limita doar la acestea, optimizarea și dezvoltarea aplicațiilor informatice puse la dispoziția clienților noștri, contactarea partenerilor pentru promovarea serviciilor sau produselor noastre, transferul datelor cu caracter personal către firmele cu care avem încheiate relații de parteneriat atunci când activitatea acestora necesită acces la astfel de date, prevenirea fraudei, a utilizării abuzive a serviciilor și produselor noastre, monitorizarea sediilor în scopul de asigurare a securității fizice a acestora, protecția sistemelor informatice proprii, prelucrarea în scopuri istorice, științifice și statistice, prelucrarea în scopuri de cercetare (inclusiv studii de marketing).

 

7.      Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate

SC ZEN VIVA MEDIA SRL se obligă să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice prin care să asigure protecția datelor cu caracter personal care sunt prelucrate prin intermediul sistemelor informatice și de comunicații și al altor sisteme electronice, precum și a celor prelucrate în orice alte forme, împotriva amenințărilor şi a oricăror acțiuni care pot aduce atingere confidențialității, integrității, disponibilității, autenticității datelor și ne-repudierii operațiunilor de prelucrare, precum și afectarea funcționării sistemelor informatice, indiferent dacă acestea apar accidental sau intenționat.

 

8.      Datele puse la dispoziția terților.

Datele personale prelucrate prin activități care vizează persoane fizice, nu vor fi divulgate unei terțe părți, pentru utilizarea lor în alte scopuri decât cele în care sunt preluate.

Cu referire strictă la scopurile în care au fost preluate datele cu caracter personal, datele personale prelucrate de SC ZEN VIVA MEDIA SRL pot fi puse la dispoziția unor intermediari specializați în furnizarea unor servicii conexe sau complementare activităților pe care le desfășurăm (cum ar fi servicii de prelucrare electronică a datelor, de plată electronică, servicii de curierat, servicii de contabilitate, servicii IT, etc). Orice furnizare a datelor cu caracter personal către o terță parte, se va face numai în baza unui angajament legal prin care persoana juridică împuternicită de SC ZEN VIVA MEDIA SRL să prelucreze date cu caracter personal, se obligă să respecte prevederile GDPR precum și normele de drept intern în materie, asigurând totodată un nivel de securitate al datelor prelucrate, cel puțin echivalent cu cel asigurat de SC ZEN VIVA MEDIA SRL.

 

9.      Transferul datelor către o țară terță sau o organizație internațională din afara Uniunii Europene

Nu prelucrăm și nici nu transferăm datele dumneavoastră în afara Uniunii Europene sau în state nerecunoscute de Comisia Europeană ca având un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal și a drepturilor la viață intimă al persoanelor fizice.  

 

10.   Drepturile persoanelor vizate prin prelucrare.

Pentru persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, SC ZEN VIVA MEDIA SRL asigură exercitarea tuturor drepturilor prevăzute prin art.13 – art.22 din GDPR, astfel:

 1. Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal prelucrate. În momentul în care sunt preluate datele cu caracter personal sau în maxim 30 de zile dacă acestea sunt obținute indirect, persoana fizică vizată prin prelucrare este informată cu privire la identitatea și datele de contact ale SC ZEN VIVA MEDIA SRL, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (dacă este cazul), scopurile și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intenția SC ZEN VIVA MEDIA SRL de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională (dacă este cazul), perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
 2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, au dreptul de a obține din partea SC ZEN VIVA MEDIA SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile enumerate la a.
 3. Dreptul de rectificare sau de ștergere. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține de la SC ZEN VIVA MEDIA SRL, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. De asemenea, persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea SC ZEN VIVA MEDIA SRL ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică motivele prevăzute prin art.17 al. (1) din
 4. Dreptul de restricționare a prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea SC ZEN VIVA MEDIA SRL restricționarea prelucrării datelor personale în cazurile descrise la art.18 din
 5. Dreptul de a se opune prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor de către SC ZEN VIVA MEDIA SRL, au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în scopuri de marketing, creării de profiluri, sau de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și prin care se produc efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.

În ceea ce privește prelucrarea datelor anonime preluate automat în momentul accesării serviciilor noastre online, vă puteți opune oricând acestui tip de prelucrare, prin activarea setărilor de confidențialitate ale browser-ului utilizat de dvs., sau prin alegerea unor aplicații care oferă facilități de navigare anonimă pe web.

Referitor la modulele cookie, puteți, de asemenea, prin setările pe care vi le oferă aplicația dvs. pe care o utilizați pentru navigare pe Internet, să vizualizați aceste module, să le ștergeți, precum și să blocați salvarea acestor module pe sistemul informatic utilizat. Țineți cont însă că, cel mai adesea, multe site-uri web utilizează aceste module cookie pentru optimizarea conținutului site-ului accesat de dvs. în funcție de preferințele și setările pe care le efectuați cu prilejul primei accesări a site-ului. Astfel, la următoarele vizite, restabilirea acestor setări nu va mai fi necesară. Prin ștergerea sau blocarea modulelor cookie, ori de câte ori revizitați un site Internet, este posibil să vi se solicite unele operațiuni de setare a modului de afișare a conținutului. Mai multe detalii despre modulele cookie, sunt prezentate la pct. 11.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci când datele personale au fost furnizate de o persoană fizică într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pentru a fi prelucrate de SC ZEN VIVA MEDIA SRL, persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare, are dreptul, în cazurile prevăzute de art. 20 din GDPR, de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea SC ZEN VIVA MEDIA SRL.
 2. Dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea
 3. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, atunci când o persoană fizică vizată prin prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC ZEN VIVA MEDIA SRL consideră că i-au fost încălcate drepturile sale. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor  cu  Caracter  Personal  poate  fi  contactată  la  +40.318.059.211, email anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul site-ului www.dataprotection.ro.
 4. Dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, atunci persoanele vizate au dreptul să știe și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații.

 

Exercitarea oricăruia din drepturile enumerate la pct. a.-i., se poate face ori prin facilitățile de management al contului de utilizator și al informațiilor publicate prin intermediul platformei informatice www.publicate.ro, ori prin adresarea unei solicitări utilizând datele de contact prezentate la pct. 1, sau utilizând informațiile de contact prezentate pe site-ul www.publicate.ro

Politica cookies